FOKUS
Punkt 2


Arbeidsmengden for Kokk Adm. på PSV/AHT har økt over flere år. Tiden er moden for fast Forpleiningsassistent også på disse segmentene. Det vil lette arbeidsmengden på kokken som da vil kunne konsentrere seg om drift av avdelingen, matlaging og administrativtarbeid.

Forpleiningsasstenten vil da ha ansvar for renhold og vaskeriet og bistå Forpleiningssjefen ved behov. Dette vil også lette matrosenes jobb.

Behovet for forpleiningsassistent skal slå inn fra 12 POB. Lærlinger og kadetter skal telles med ved beregning av hvor mange personer ombord.Punkt 4

De skal være klare rammer for hva som inngår i arbeidsinstruksen til Forpleiningspersonellet. Opptelling og kostregnskapet gjøres i dag stort sett en gang i arbeidsperioden ved slutten av hver tur. En kan med fordel komme i dialog med arbeidsgiver om dette er nødvendig. En bør se på om dette kan gjøres hvert halvår eller en gang i året ved årets begynnelse. Dette vil lette arbeidspresset og arbeidsmengden. Og det skal kjøpes inn relevante hjelpemidler til opptellingen som skal lette arbeidet.

Forpleiningssjef og Forpleiningsasstent skal ha egendefinerte arbeidsoppgaver som skal gjelde i alle rederi.

Punkt 6

Utstyr benyttet i forpleiningsavdeligen må oppgraderes til å reflektere tiden. Ved nyinvestering, skal innkjøp av utstyr foretas med fokus på nyvinning som induksjon, renholdsmaskiner, automatiske temperaturlogger elektronisk/digital varetellings system.


 • Alle punkt i tariff/overenskomster skal gjelde for forpleiningspersonell på lik linje som for annet mannskap. Eksempel på dette er at redusert arbeidstid i helger ved hele uker med kailigge også skal komme forpleiningspersonellet til gode.
 • Passasjertillegg skal gis for alle ekstra bespisende utenom fast besetning, uansett om skipet er i sjø eller ligger ved kai. Består forpleiningspersonellet av to personer, f.eks kokk og forpleiningsassistent, skal alle bespisende over 25 personer regnes som ekstra passasjerer og utløse tillegg.
 • Evaluering av kokker skal foregå på et profesjonelt plan. Kokken skal vite hvilke kriterier han/hun skal vurderes etter, og vurderingsgrunnlaget skal gjennomgås av kokk og nærmeste overordnet i felleskap på slutten av arbeidsperioden.
 • Timesatsen for forpleiningspersonells grunnhyre skal ikke ligge under Riksavtalens tariff-regulativ i forhold til minstelønnsatser for faglært og ufaglært catering/restaurasjonspersonell.
 • Arbeidsinnholdet i byssedepartementet skal være av rimelig mengde, og defineres oversiktlig og skriftlig.
 • Forpleiningspersonell skal gis de hjelpemidler som må til for å lette både det praktiske- og det administrative arbeidet.
 • Ved arbeid utover fastlagt turnus eller kontrakt skal hver dag avlønnes med 3/30 og utbetales ved førstkommende lønnsoppgjør.
 • Den fagperson som har ansvaret for bysse-departementet skal ha stillingstittel Forpleiningssjef/Chief Steward og ha overordnet pensjonsopptjening.
 • Alle punkt i Skipsarbeiderloven og andre relevante lover skal følges, og det skal tas ekstra hensyn til at forpleiningspersonell blir gitt de samme muligheter til å delta i sosiale eventer sammen med annet mannskap.
 • Der personellet i byssedepartementet består av en person, og hvor det forventes tre varme måltider per dag, skal det ansettes forpleiningsassistent fra og med 12 p.o.b. Dette for å avlaste i forhold til arbeidsmengde, og for å redusere psykososiale ulemper ved alene-arbeid.
 • Verneombud skal ha et ekstra øye for forpleiningspersonell, spesielt om man er alene i departementet. Det skal være løpende dialog om både de fysiske- og psykiske arbeidsforholdene, spesielt i forhold til støy, vern mot muskel- og skjelettplager, negative psykososiale konsekvenser ved alene-arbeid, og ekstra hensyn i forhold til sikkerhet i henhold til fallskader.
 • Dersom forpleiningspersonell som har norske trygderettigheter blir syk om bord skal han/hun ha muligheter til å ta egenmeldingsdager for å ivareta egen helse og helbred. Det også dersom det er kun en person i byssedepartementet.
 • Opplæringsstillinger skal regnes med som bespisende POB (Personell on-board).
Skroll til toppen