VEDTEKTER

Vedtekter IFM


§1Foreningens navn:
Interesseorganisasjon for forpleiningspersonell i maritim næring. (iFM)


§2 Formål:
Foreningen har som formål å sette forpleiningspersonell i maritim næring i fokus.
Dette skal oppnås gjennom:
– Lobbyvirksomhet inn mot politikere og fagforbund i maritim næring.
– Jobbe opp mot media.
– Samle alle innen forpleining i maritim næring i en organisasjon som hjelper hverandre ved å dele kunnskap og erfaringer.
– Jobbe opp mot utdanningsinstutisjoner for å informere om hva en jobb innen forpleining ombord innebærer.
– Jobbe med saker som opptar medlemmene.


§3 Organisasjonsform:
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


§4 Medlemmer:
Kriteriet for å være medlem i foreningen er at de er sysselsatt innen forpleining i den maritime næringen uansett fartsområde.


§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet:
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som
skylder kontigent for mer en ett år , har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Og styret kan også stryke dem som medlemmer. Videre opphører medlemmer sin stemmerett etter 5 års avsluttet sysselsetting i maritim næring.
Medlemmene forplikter seg til å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.


§6 Årsmøte:
Årsmøtet som holdes hvert år er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberetige medlemmer som møter og alle stemmeberetige medlemmer har en stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig. Være truffet med allminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres med loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre tre fjerdedeler krever det.


§7 Årsmøtets oppgaver:
Årsmøtet skal :
– Behandle årsmelding.
– Behandle revidert regnskap.
– Behandle innkomne forslag.
– Fastsette kontigent.
– Vedta budsjett.
– Velge.
– Leder og nestleder
  Sekretær
  Kasserer
  Styremedlemmer
  Varamedlemmer
  Revisor


§8 Ekstraordinære årsmøter:
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret , med minst bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§9 Styret:
Foreningen har et styre på 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal avholde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal:
-Iverksette årsmøte bestemmelser.
-oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
-Adminstrere og utføre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
-Representere foreningen utad.
Styret kan fatte vedtak, når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak kan fattes med flertall av de avgitte stemmene.


§10 Signaturrett:
Leder og Nestleder skal i felleskap ha signaturrett.


§11 Vedtektsendring:
Endringer av disse vedtektene, kan bare gjøres på på ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Etter å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§12 Oppløsning:
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Skroll til toppen