VÅRT FORMÅLIFM skal være en frivillig organisasjon som skal sette forpleiningspersonell i maritim næring sine interesser i fokus gjennom
  • Lobbyvirksomhet inn mot politikere og forbund i maritim næring.

  • Jobbe opp mot media.

  • Samle alle innen forpleining i maritim næring i en organisasjon som hjelper hverandre ved å dele

  • kunnskap og erfaringer.

  • Jobbe opp mot utdanningsinstitusjoner for å informere om hva en jobb ombord innebærer.

  • Jobbe med saker som opptar medlemmene.

  • Jobbe for at det innføres en formell etisk retningslinje i alle rederier, om hvordan mannskapet skal behandle hverandre ombord. Der alle blir behandlet med respekt og alle har et ansvar for et godt og inkluderende arbeidsmiljø ombord.
HVORFOR?
Forpleiningen i den maritime næringen er, og har alltid vært en viktig del av besetningen i de ulike fartsområder og installasjoner. Arbeidsdagen for dem som utgjør disse tjenestene varierer mye ut i fra hvor du jobber, hvor mange ansatte det er i forpleiningen, størrelse på skip, installasjoner, innredning, om du jobber både på bysse og dekk og ikke minst værforholdene. Den varierer også mye i forhold til hvilken stilling du har om bord; om du er forpleiningssjef, kjøkkensjef, stuert, kokk m/admin, kokk, forpleiningsassistent,koke kyndig lettmatros, catering- eller restaurasjonspersonell generelt. Felles for oss alle er likevel at vi i vårt daglige virke står for mye av både mannskapets og passasjerenes velferdstilbud om bord på den stolte norske skute eller instalasjon. Å kunne sette seg godt til rette i messa eller restauranten og innta sine måltider står nok for mange som dagens store høydepunkter. Mange sender da også noen takknemlige tanker til den, eller de som sørger for at disse måltidene kan inntas. Hva som ligger bak av både teoretisk- og praktisk arbeid, og videre hvilke utfordringer, det kan være å tilberede slike måltider om bord på et skip på mer eller mindre gyngende grunn, vet nok bare dem som har prøvd det selv.

Med den erkjennelse har nå flere av oss som har vårt arbeid innen offshore, oljeplattform, flerbruksfartøy, fiskeri, brønnbåt, Hurtigruten/Kystruten, kystfart/ferge/ utenriks ferge og deep sea-segmentet, kort sagt alle segmenter som utgjør sjøfartsnasjonen Norge, tatt initiativ til å stifte foreningen «Interesseorganisasjon for Forpleiningspersonell i Maritim Næring» (IFM), en frivillig organisasjon som har til hensikt å jobbe for best mulige vilkår for alle oss som arbeider som forpleiningspersonell på norske skip.

Foreningen vil ta opp våre utfordringer opp mot forbundene, politikere og media.

Foreningens mål er også å samle flest mulig som jobber innen forpleiningen slik at ingen skal føle at man står alene. Mange av oss er nemlig alene om ansvaret for forpleiningsoppgavene på sin arbeidsplass. De som er alene i sitt departement har ingen å diskutere sin arbeidshverdag med. De opplever også at de har uklare rammer å forholde seg til, og at det er vanskelig å bli hørt dersom man ønsker å ta opp noe problematisk som for eksempel arbeidsmengde, arbeidsoppgaver, sikkerhet og så videre.

 Vi håper at vi kan klare å skape en arena der vi kan stå sammen, søke råd, støtte og være til hjelp for hverandre.

 Sammen er vi sterke, og på denne måten kan vi løfte vårt yrke, og forhåpentligvis sikre at rekrutteringen fortsetter inn i fremtiden.

 Kort og godt ønsker vi at vi sammen kan bidra til en bedre arbeidshverdag for oss alle.

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret, men det er viktig å presisere at vi ikke er en fagforening. Vi er derimot en frivillig organisasjon med formål å løfte vår profesjon innen forpleiningen opp og frem.

Skroll til toppen